The urea transporter UT-A1 plays a predominant role in a urea-dependent urine-concentrating mechanism

Xiaoqiang Geng, Shun Zhang, Jinzhao He, Ang Ma, Yingjie Li, Min Li, Hong Zhou, Guangping Chen, and Baoxue Yang, "The urea transporter UT-A1 plays a predominant role in a urea-dependent urine-concentrating mechanism," Journal of Biological Chemistry, JBC Papers in Press. May 27, 2020, https://www.jbc.org/cgi/doi/10.1074/jbc.RA120.013628.