Proximal Tubule-Specific Deletion of the NHE3 (Na+/H+ Exchanger 3) in the Kidney Attenuates Ang II (Angiotensin II)-Induced Hypertension in Mice

Xiao C. Li, Dongmin Zhu, Xu Chen, Xiaowen Zheng, Chunling Zhao, Jianfeng Zhang, Manoocher Soleimani, Isabelle Rubera, Michel Tauc, Xinchun Zhou, Jia L. Zhuo, “Proximal Tubule-Specific Deletion of the NHE3 (Na+/H+ Exchanger 3) in the Kidney Attenuates Ang II (Angiotensin II)-Induced Hypertension in Mice,” American Heart Association, Inc.,29 Jul 2019, https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13094Hypertension.