Intracellular Reactive Oxygen Species Mediate the Therapeutic Effect of Induced Pluripotent Stem Cells for Acute Kidney Injury

Shun Wang, Xiaoyu Tian, Yijun Li, Rong Xue, Haochen Guan, Meng Lu, Huijun Xu, Zhibin Ye, Sifeng Chen, and Meng Xiang, "Intracellular Reactive Oxygen Species Mediate the Therapeutic Effect of Induced Pluripotent Stem Cells for Acute Kidney Injury," Hindawi, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 26 March 2020, Volume 2020, Article ID 1609638, 14 pages, https://doi.org/10.1155/2020/1609638.