Discovery of diarylamides as novel orally active diuretics targeting urea transporters

Shun Zhang, Yan Zhao, Shuyuan Wang, Min Li, Yue Xu, Jianhua Ran, Xiaoqiang Geng, Jinzhao He, Jia Meng, Guangying Shao, Hong Zhou, Zemei Ge, Guangping Chen, Runtao Li, Baoxue Yang, "Discovery of diarylamides as novel orally active diuretics targeting urea transporters," Acta Pharmaceutica Sinica B, 26 May 2020, https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.06.001.